Oświadczenie o Ryzyku

Handel kontraktami różnicowymi (Contracts For Difference – CFD) jest BARDZO PODATNY NA SPEKULACJE I WYSOCE RYZYKOWNY, nie jest on odpowiedni dla każdego, a jedynie dla traderów, którzy:

  1. Rozumieją i są gotowi podjąć ewentualne ryzyko ekonomiczne, prawne i inne.
  2. Biorąc pod uwagę osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i obowiązki, są w stanie poradzić sobie finansowo z utratą całej zainwestowanej kwoty. Posiadają wiedzę niezbędną do zrozumienia handlu kontraktami CFD oraz aktywów i rynków bazowych. Firma nie dostarczy
  3. klientowi żadnych porad dotyczących kontraktów CFD, instrumentów bazowych oraz rynków, ani też nie będzie formułować żadnych rekomendacji. Jeśli więc klient nie rozumie możliwego ryzyka, to powinien skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Jeśli klient nadal nie rozumie ryzyka związanego z obrotem kontraktami CFD, nie powinien w ogóle nimi handlować.

Kontrakty CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, których wartość wynika z cen aktywów / rynków bazowych, do których się odnoszą (przykładowo waluty, indeksy kapitałowe, akcje, metale, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty forward itp.). Dlatego ważnym jest, aby klient rozumiał ryzyko związane z obrotem danym instrumentem bazowym / na danym rynku, gdyż zmiany ceny aktywa bazowego / na rynku będą wpływać na rentowność wykonywanego handlu.

Informacja o uprzednich wynikach instrumentu finansowego nie gwarantuje uzyskania podobnych wyników w chwili bieżącej i w przyszłości. Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy odnośnie przyszłych wyników instrumentów finansowych, do których odnoszą się te informacje.

Dźwignia i lewarowanie

 

Transakcje na rynku walutowym i instrumenty pochodne są związane z wysokim poziomem ryzyka. Kwota początkowego depozytu zabezpieczającego może być niewielka w stosunku do wartości kontraktu walutowego lub kontraktu na instrumenty pochodne, gdy na transakcjach wykorzystywane są „dźwignia” lub „lewarowanie”.

W prostych słowach – „dźwignia” to pożyczka udzielona inwestorowi przez brokera, umożliwiająca mu obrót kwotami wyższymi niż pierwotny kapitał zdeponowany na jego rachunku.

 

Chociaż możliwość uzyskania znacznych zysków przy użyciu dźwigni finansowej może być znacznie wyższa niż handel oparty wyłącznie na kapitale inwestora, zastosowanie dźwigni może zadziałać również na jego niekorzyść. Na przykład, jeśli cena instrumentu bazowego pozycji inwestora zmienia się w kierunku przeciwnym do tego, co pierwotnie zakładał, dźwignia zwielokrotni potencjalne straty związane z konkretną pozycją. Podsumowując, dźwignia powiększa zarówno zyski, jak i straty.

 

Wysoki poziom „lewarowania” lub „dźwigni” jest cechą szczególną kontraktów CFD. Efekt dźwigni sprawia, że ​​handel kontraktami CFD obarczony jest wyższym ryzykiem niż bezpośredni handel aktywami bazowymi. Klient może uzyskać ekspozycję na rynki, przy pomocy ułamka pełnej wartości transakcji, którą chce wykonać.

Oznacza to jednak, że stosunkowo mały ruch na rynku będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na środki klienta (bieżące lub przyszłe); może to działać zarówno przeciw interesowi klienta, jak i na jego korzyść. Klient może osiągnąć potencjalny zysk, jeśli zmiany na rynku będą dla niego korzystne, jednak może równie łatwo całkowicie stracić wpłacony kapitał i wszelkie środki dodane później na konto w firmie celem utrzymania pozycji. Jeśli zmiany na rynku będą niekorzystne w stosunku do pozycji klienta i/lub wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego zostaną zwiększone, klient może zostać wezwany do zasilenia konta w krótkim czasie, jeśli chce, by pozycje pozostały otwarte.

 

Na przykład, jeśli klient otworzy pozycję na CFD o wartości 5 000 EUR, a dźwignia dla danego instrumentu wynosi 1:10, musi zdeponować tylko 10% całkowitej wartości pozycji (w tym przypadku 500 EUR). Jeżeli cena danego instrumentu zmieni się o 10%, straci 500 EUR, czyli całą kwotę początkową inwestycji w CFD. Wynika to z tego, że ekspozycja na ryzyko na rynku jest taka sama, jak przy fizycznym nabyciu akcji o wartości 5 000 EUR. Jeżeli z drugiej strony cena instrumentu zwiększy się na jego korzyść o 10%, zyska 500 EUR, tzn. podwoi swoją początkową inwestycję w CFD. Dlatego każda zmiana ceny na rynku będzie miała większy wpływ na kapitał klienta, niż przy nabyciu udziałów o takiej samej wartości bez użycia dźwigni.

Zlecenia lub strategie zmniejszające ryzyko

 

Otwieranie niektórych zleceń (np. zleceń „stop-loss”, o ile zezwala na to lokalne prawo, lub zleceń „stop-limit”), mających na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, może nie być odpowiednie przy danej sytuacji na rynku, która uniemożliwia wykonywanie takich zleceń, np. ze względu na brak płynności na rynku. Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takich jak „spread” i „straddle”, mogą być równie ryzykowne, jak otwieranie prostych pozycji „długich” lub „krótkich”. Dlatego też zlecenia Stop Limit i Stop Loss nie mogą zagwarantować limitu straty. Trailing Stop i Expert Advisor nie mogą zagwarantować limitu strat.

 

Zmienność

 

Niektóre instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu w szerokim zakresie śróddziennym, przy małej stabilności cen. Dlatego klient musi mieć na uwadze, że istnieje zarówno wysokie ryzyko strat, jak i szansa na osiągnięcie zysków. Cena pochodnych instrumentów finansowych jest ustalana na podstawie ceny instrumentu bazowego, na którym opierają się pochodne instrumenty finansowe. Pochodne instrumenty finansowe i powiązane rynki bazowe mogą być bardzo zmienne. Ceny pochodnych instrumentów finansowych i instrumentu bazowego mogą ulegać zmianom w szybkim tempie i w szerokim zakresie,  mogą też odzwierciedlać nieprzewidziane zdarzenia lub zmiany warunków, na które ani klient, ani spółka nie mogą mieć wpływu. W pewnych warunkach rynkowych zlecenie klienta może być niemożliwe do zrealizowania po deklarowanych cenach, co prowadzi do strat. Na ceny pochodnych instrumentów finansowych i instrumentu bazowego będą wpływać między innymi zmieniające się relacje podaży i popytu, programy i polityki rządowe, rolnicze, handlowe i komercyjne, wydarzenia polityczne w kraju i na arenie międzynarodowej, jak również cechy psychologiczne definiujące dany rynek.

Depozyt zabezpieczający

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niezależnie od jakichkolwiek informacji, przekazywanych przez Spółkę, wartość pochodnych instrumentów finansowych może podlegać fluktuacjom w dół lub w górę, a nawet jest prawdopodobne, że inwestycja może całkowicie utracić wartość. Jest to spowodowane systemem depozytów zabezpieczających mających zastosowanie przy tego typu transakcjach, co wiąże się zwykle ze stosunkowo niewielką kwotą zasilenia konta lub depozytu zabezpieczającego w porównaniu do całkowitej wartości zamówienia, tak że stosunkowo niewielki ruch na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie wielki wpływ na pozycję klienta. Jeżeli zmiany na rynku bazowym są korzystne dla klienta, może on osiągnąć wysoki zysk, lecz tak samo niewielki ruch na rynku na niekorzyść klienta może nie tylko powodować szybką utratę całego kapitału klienta, ale też narazić go na duże ryzyko dodatkowej straty.

 

Płynność

Niektóre z instrumentów bazowych mogą nie stać się natychmiastowo płynne w wyniku zmniejszonego popytu na instrument bazowy, a klient może nie być w stanie uzyskać informacji odnośnie tych wartości lub odnośnie związanego z nimi ryzyka.

 

Kontrakty na różnice

Kontrakty CFD dostępne do handlu z firmą to niemożliwe do zrealizowania transakcje kasowe, umożliwiające zysk na zmianach w aktywach bazowych (indeksy kapitałowe, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty future na obligacje, kontrakty future na surowce, ropę, złoto spot, srebro spot, akcje pojedynczych spółek, waluty lub inne aktywa dodawane lub odbierane wedle uznania Spółki od czasu do czasu). Jeżeli zmiany na instrumencie bazowym są korzystne dla klienta, to może on osiągnąć wysoki zysk, ale niewielka zmiana na jego niekorzyść może nie tylko spowodować w krótkim czasie utratę całego kapitału klienta, lecz również narazić go na dodatkowe prowizje i inne wydatki. Klient nie może zatem zawierać kontraktów CFD, chyba że jest gotów podjąć ryzyko pełnej utraty wszystkich zainwestowanych środków, jak również poniesienia kosztów wszelkich prowizji i innych wydatków.

Handel kontraktami różnicowymi wiąże się z takimi samymi zagrożeniami, jak handel kontraktami future lub opcjami, i klient powinien mieć tego świadomość, jak zostało to opisane powyżej. Transakcje w kontraktach różnicowych mogą również podlegać warunkowemu zobowiązaniu, a klient powinien mieć świadomość jego skutków, jak określono poniżej, w punkcie „Transakcje ze zobowiązaniami warunkowymi”.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK