Regulacje

Fortissio (www.fortissio.com) jest zarejestrowaną marką VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., firmy działającej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) Unii Europejskiej.

MiFID II zapewnia zharmonizowane środowisko regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID II jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji i zapewnienie lepszej ochrony konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.

Hellenic Capital Market Commission (HCMC),


Numer licencji 4/792/20.7.2017.2.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. jest firmą zarejestrowaną na podstawie greckiego prawa spółek w rejestrze GEMI pod numerem 122000301000  i prowadzi działalność pod marką Fortissio (www. fortissio.com).


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest autoryzowana i regulowana przez  Hellenic Capital Market Commission (HCMC), pod numerem licencji 4/792/20.7.2017.2.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. działa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). MiFID zapewnia zharmonizowane środowisko regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji i zapewnienie lepszej ochrony konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A.jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego Inwestorów (ICF). ​


Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń objętych ubezpieczeniem klientów wobec członków ICF poprzez wypłatę odszkodowania, jeżeli spełnione zostaną niezbędne warunki wstępne. Wszyscy nieprofesjonalni inwestorzy, klienci członka ICF, którzy są objęci ochroną ICF w związku z roszczeniami wobec takiego członka, wynikającymi z objętych świadczeniem usług dostarczanych przez członka, mogą ubiegać się o odszkodowanie.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. zobowiązana jest do ujawnienia informacji związanych z kapitałem i ryzykiem, na które narażona jest Firma, a także do promowania dyscypliny rynkowej.

REJESTRACJE

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. działa w zgodzie z wysokimi standardami finansowymi i jest upoważniona do świadczenia usług transgranicznych w Hiszpanii, Szwecji, Czechach, Polsce, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz nie jest fizycznie obecna w żadnym kraju poza Grecją.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Rejestracja nr 4730

Włoska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CONSOB) jest organem nadzorczym włoskiego rynku produktów finansowych. Jej celem jest ochrona inwestorów oraz wydajności, przejrzystości i rozwoju rynku. CONSOB reguluje świadczenie usług i działań inwestycyjnych, zachowanie pośredników i sprzedawców finansowych w kontaktach z inwestorami, zasady i kryteria związane z organizacją „Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari” oraz „ Organismo dei consulenti finanziari ”. Dowiedz się więcej

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Rejestracja nr 4476

Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) jest agencją odpowiedzialną za nadzór i kontrolę nad hiszpańskimi giełdami oraz działalnością wszystkich ich uczestników. Została stworzona w ramach ustawy o rynku papierów wartościowych, która wprowadziła dogłębne reformy tego segmentu hiszpańskiego systemu finansowego. Celem CNMV jest zapewnienie przejrzystości rynku hiszpańskiego i prawidłowego kształtowania się na nim cen oraz ochrona inwestorów. CNMV promuje ujawnianie wszelkich informacji wymaganych do osiągnięcia tych celów za pomocą wszelkich dostępnych środków. Dowiedz się więcej

Finansinspektionen (FI)

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (FI) jest organem nadzoru finansowego, który monitoruje i analizuje trendy na rynku finansowym, oceniając sytuację finansową poszczególnych firm. FI nadzoruje przestrzeganie ustaw, rozporządzeń i innych przepisów, zapewnia nadzór nad szwedzką ustawą o informacjach poufnych oraz bada przypadki podejrzeń o przestępstwa i manipulacje cenami akcji.


FI wydaje przepisy i wytyczne oceniające, czy należy zmienić obowiązujące prawo. Wystawia zezwolenia firmom, które chcą świadczyć usługi finansowe, projektuje zasady i regulacje dotyczące działalności finansowej oraz nadzoruje te zasady i przeprowadzanie ocen ryzyka.


FI odpowiedzialny jest również za monitorowanie, czy firmy ujawniają klientom pełne i przejrzyste informacje oraz zapewnia, że procedury dotyczące takich informacji działają w sposób zadowalający. Dowiedz się więcej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to organ administracji publicznej odpowiedzialny za państwowy nadzór nad polskim rynkiem finansowym. KNF sprawuje nadzór między innymi nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy, nadzór rynku kapitałowego, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem KNF jest zapewnienie stabilności i bezpiecznego rozwoju rynku finansowego. KNF jest niezależnym organem, którego zadaniem jest ograniczenie nadmiernego ryzyka w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów, wzmocnienie przejrzystości rynku finansowego i pomoc rynkowi w budowaniu mocnej pozycji w Europie. Dowiedz się więcej

The Financial Conduct Authority (FCA, UK)

Numer referencyjny 806246

The Financial Conduct Authority(FCA) to pozarządowy organ samodzielnie regulujący sektor usług finansowych w Wielkiej Brytanii. FCA odgrywa również znaczną rolę w regulowaniu i autoryzacji firm oferujących usługi finansowe w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Firmy regulowane w jednym z państw należących do EOG mogą oferować produkty i usługi finansowe w innych państwach członkowskich EOG, o ile mają niezbędne zezwolenia. FCA prowadzi rejestr firm, które posiadają takie zezwolenia. Dowiedz się więcej

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Rejestracja nr
156350


Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) jest zintegrowanym organem nadzorczym niemieckiego rynku finansowego.

Jest odpowiedzialny za nadzór nad instytucjami kredytowymi, dostawcami usług finansowych, firmami zarządzającymi aktywami, zakładami ubezpieczeń, funduszami emerytalnymi (nadzorowane podmioty) i obrotem papierami wartościowymi.

BaFin podejmuje zdecydowane i rozważne działania, mające na celu przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania, stabilności i integralności niemieckiego systemu finansowego w kontekście europejskim i międzynarodowym, wypełniając w ten sposób swoje statutowe zadanie, najlepiej jak potrafi. Dowiedz się więcej

Czech National Bank (CNB)


Numer firmy: 07438907

Narodowy Bank Czeski to centralny bank Republiki Czeskiej, organ sprawujący nadzór nad czeskim rynkiem finansowym oraz organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. CNB jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych i bierze udział w realizacji jego celów i zadań. Jest także częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpracuje z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz europejskimi organami nadzoru.


CNB wspiera stabilność finansową i dba o prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego w Czechach. Sprawuje również nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, branżą ubezpieczeniową, funduszami emerytalnymi, kasami oszczędnościowymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i kantorami wymiany walutowej. Przeprowadza również transakcje związane z emisją obligacji skarbowych i inwestycjami na rynku finansowym. Dowiedz się więcej

Ważne:VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. nie oferuje swoich usług na terytorium USA, Kanady, Belgii i Iranu.

Handel jest ryzykowny. Możesz stracić zainwestowany kapitał. Czytaj więcej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków związanym z dźwignią finansową. 81% rachunków należących do inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.