Regulacje

Fortissio (www.fortissio.com) jest zarejestrowaną marką VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., firmy działającej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) Unii Europejskiej.

MiFID II zapewnia zharmonizowane środowisko regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID II jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji i zapewnienie lepszej ochrony konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.

Hellenic Capital Market Commission (HCMC),


Numer licencji 4/792/20.7.2017.2.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. jest firmą zarejestrowaną na podstawie greckiego prawa spółek w rejestrze GEMI pod numerem 122000301000  i prowadzi działalność pod marką Fortissio (www. fortissio.com).


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest autoryzowana i regulowana przez  Hellenic Capital Market Commission (HCMC), pod numerem licencji 4/792/20.7.2017.2.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. działa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). MiFID zapewnia zharmonizowane środowisko regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji i zapewnienie lepszej ochrony konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A.jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego Inwestorów (ICF). ​


Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń objętych ubezpieczeniem klientów wobec członków ICF poprzez wypłatę odszkodowania, jeżeli spełnione zostaną niezbędne warunki wstępne. Wszyscy nieprofesjonalni inwestorzy, klienci członka ICF, którzy są objęci ochroną ICF w związku z roszczeniami wobec takiego członka, wynikającymi z objętych świadczeniem usług dostarczanych przez członka, mogą ubiegać się o odszkodowanie.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. zobowiązana jest do ujawnienia informacji związanych z kapitałem i ryzykiem, na które narażona jest Firma, a także do promowania dyscypliny rynkowej.

REJESTRACJE

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. działa zgodnie z wysokimi standardami finansowymi i jest upoważniona do świadczenia usług transgranicznych na terenie: Hiszpanii, Szwecji, Czech, Polski, Włoch, Niemiec, Norwegii, Finlandii, Danii i jest fizycznie obecna w Grecji, gdzie znajduje się siedziba główna oraz w Niemczech, gdzie działa oddział.

  

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Rejestracja nr 4730

Włoska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CONSOB) jest organem nadzorczym włoskiego rynku produktów finansowych. Jej celem jest ochrona inwestorów oraz wydajności, przejrzystości i rozwoju rynku. CONSOB reguluje świadczenie usług i działań inwestycyjnych, zachowanie pośredników i sprzedawców finansowych w kontaktach z inwestorami, zasady i kryteria związane z organizacją „Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari” oraz „ Organismo dei consulenti finanziari ”. Dowiedz się więcej

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Rejestracja nr 4476

Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) jest agencją odpowiedzialną za nadzór i kontrolę nad hiszpańskimi giełdami oraz działalnością wszystkich ich uczestników. Została stworzona w ramach ustawy o rynku papierów wartościowych, która wprowadziła dogłębne reformy tego segmentu hiszpańskiego systemu finansowego. Celem CNMV jest zapewnienie przejrzystości rynku hiszpańskiego i prawidłowego kształtowania się na nim cen oraz ochrona inwestorów. CNMV promuje ujawnianie wszelkich informacji wymaganych do osiągnięcia tych celów za pomocą wszelkich dostępnych środków. Dowiedz się więcej

Finansinspektionen (FI)

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (FI) jest organem nadzoru finansowego, który monitoruje i analizuje trendy na rynku finansowym, oceniając sytuację finansową poszczególnych firm. FI nadzoruje przestrzeganie ustaw, rozporządzeń i innych przepisów, zapewnia nadzór nad szwedzką ustawą o informacjach poufnych oraz bada przypadki podejrzeń o przestępstwa i manipulacje cenami akcji.


FI wydaje przepisy i wytyczne oceniające, czy należy zmienić obowiązujące prawo. Wystawia zezwolenia firmom, które chcą świadczyć usługi finansowe, projektuje zasady i regulacje dotyczące działalności finansowej oraz nadzoruje te zasady i przeprowadzanie ocen ryzyka.


FI odpowiedzialny jest również za monitorowanie, czy firmy ujawniają klientom pełne i przejrzyste informacje oraz zapewnia, że procedury dotyczące takich informacji działają w sposób zadowalający. Dowiedz się więcej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to organ administracji publicznej odpowiedzialny za państwowy nadzór nad polskim rynkiem finansowym. KNF sprawuje nadzór między innymi nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy, nadzór rynku kapitałowego, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem KNF jest zapewnienie stabilności i bezpiecznego rozwoju rynku finansowego. KNF jest niezależnym organem, którego zadaniem jest ograniczenie nadmiernego ryzyka w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów, wzmocnienie przejrzystości rynku finansowego i pomoc rynkowi w budowaniu mocnej pozycji w Europie. Dowiedz się więcej

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Rejestracja nr
156350

Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) jest zintegrowanym organem nadzorczym niemieckiego rynku finansowego.

Jest odpowiedzialny za nadzór nad instytucjami kredytowymi, dostawcami usług finansowych, firmami zarządzającymi aktywami, zakładami ubezpieczeń, funduszami emerytalnymi (nadzorowane podmioty) i obrotem papierami wartościowymi.

BaFin podejmuje zdecydowane i rozważne działania, mające na celu przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania, stabilności i integralności niemieckiego systemu finansowego w kontekście europejskim i międzynarodowym, wypełniając w ten sposób swoje statutowe zadanie, najlepiej jak potrafi. Dowiedz się więcej

Czech National Bank (CNB)


Numer firmy: 07438907

Narodowy Bank Czeski to centralny bank Republiki Czeskiej, organ sprawujący nadzór nad czeskim rynkiem finansowym oraz organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. CNB jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych i bierze udział w realizacji jego celów i zadań. Jest także częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpracuje z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz europejskimi organami nadzoru.


CNB wspiera stabilność finansową i dba o prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego w Czechach. Sprawuje również nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, branżą ubezpieczeniową, funduszami emerytalnymi, kasami oszczędnościowymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i kantorami wymiany walutowej. Przeprowadza również transakcje związane z emisją obligacji skarbowych i inwestycjami na rynku finansowym. Dowiedz się więcej

Finanstilsynet (Norwegia)


Registration No: FT00118482

Finanstilsynet jest Norweskim Organem Nadzoru Finansowego. Finanstilsynet jest Niezależną Agencją $Rządową, która opiera się na przepisach i decyzjach wydanych przez Storting (parlament norweski), rząd i Ministerstwo Finansów. Finanstilsynet uczestniczy również w szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. Poprzez Porozumienie EOG, regulacja rynku finansowego UE jest wdrażana do prawa norweskiego.  Głównym celem Finanstilsynetu jest promowanie stabilności finansowej i dobrze funkcjonujących rynków. Finanstilsynet nadzoruje sposób, w jaki instytucje działają na rynkach finansowych, czy są w dobrej kondycji finansowej i czy są w stanie sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym oraz czy mają akceptowalny poziom ryzyka. Read more.

AFM

Od 1 marca 2002 r. Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) jest odpowiedzialny za nadzór nad funkcjonowaniem rynków finansowych. Oznacza to, że AFM nadzoruje działalność całego sektora rynku finansowego: oszczędności, inwestycje, ubezpieczenia, kredyty, emerytury, rynki kapitałowe, zarządzanie aktywami, rachunkowość i sprawozdawczość finansową. AFM jest zaangażowana w promowanie uczciwych i przejrzystych rynków finansowych.

AFM sprawuje nadzór poprzez inspekcje, egzekwowanie i przekazywanie standardów, a przy tym wyraźnie monitoruje sygnały pochodzące z rynku oraz ustalenia własnej organizacji kontrolnej. Jeśli AFM stwierdzi jakiekolwiek naruszenia, może nałożyć sankcje. Może wydawać polecenia lub ostrzeżenia publiczne, umieszczać instytucje pod nadzorem niejawnym, odbierać licencje, unieważniać lub odmawiać rejestracji lub składać doniesienia do prokuratury.

Finanssivalvonta (FIN-FSA) Finland

Finanssivalvonta, czyli Urząd Nadzoru Finansowego (FIN-FSA, Finlandia), jest organem sprawującym nadzór nad sektorem finansowym i ubezpieczeniowym w Finlandii. Organ ten nadzoruje podmioty, do których należą banki, firmy ubezpieczeniowe i emerytalne, a także inne przedsiębiorstwa działające w sektorze ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, firmy zarządzające funduszami oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Helsinkach. Administracyjnie działają one w powiązaniu z Bankiem Finlandii, ale w swojej pracy nadzorczej podejmują niezależne decyzje.


Głównym celem działalności FIN-FSA jest umożliwienie zrównoważonej działalności instytucji kredytowych, towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz innych nadzorowanych podmiotów na stabilnych rynkach finansowych. Dodatkowym celem FIN-FSA jest również ochrona praw ubezpieczonych i zwiększenie zaufania publicznego do operacji na rynkach finansowych.


Ponadto FIN-FSA jest odpowiedzialna za promowanie zgodności z dobrymi praktykami na rynkach finansowych oraz rozpowszechnianie ogólnej wiedzy o rynkach. Te cele i obowiązki zostały zawarte w ustawie o organie nadzoru finansowego. Read more.

Ważne:VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. nie oferuje swoich usług na terytorium USA, Kanady, Belgii i Iranu.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK